آخرین نوشته ها

تقویت کننده ی عملیاتی معکوس کننده با بهره ی تغییر پذیر

تقویت کننده ی عملیاتی معکوس کننده با بهره ی تغییر پذیر فقط با اضافه کردن یک قطعه، می توان یک تقویت کننده ی عملیاتی ساده را به یک وسیله بسیار ساده مجهزتر و بهتر مبدل ساخت. بهره ی تقویت کننده را می توان با تغییر دادن مقاومت فیدبک کنترل نمود …

توضیحات بیشتر »

تقویت کننده ی عملیاتی غیرمعکوس کننده با بهره ی 10×

تقویت کننده ی عملیاتی غیرمعکوس کننده با بهره ی 10×  تقویت کننده ی غیرمعکوس کننده: سیگنال خروجی را در مقایسه با سیگنال ورودی، معکوس نمی نماید. ولی چون در این مجموعه فقط با تقویت کننده های ac سرو کار داریم . از نظر تعدا قطعات و در مقایسه با تقویت …

توضیحات بیشتر »

تقویت کننده ی عملیاتی معکوس کننده با بهره ی 10×

تقویت کننده ی عملیاتی معکوس کننده با بهره ی 10× با کمی اغراق می توان مدعی شد که بلوک ساختمانی اولیه و اساسی هر تقویت کننده ای که تا به حال طراحی شده، تقویت کننده ای است که به ان معکوس کننده می گویند و نشانه بارز شناسایی ان این …

توضیحات بیشتر »