خانه / بایگانی برچسب: الکترونیک (صفحه 3)

بایگانی برچسب: الکترونیک

مولتی ویبراتور مونو استابل با آپ امپ 741

خروجی یک مولتی ویبراتور مونو استابل، وقتی یکبار تحریک می شود، به مدت یک دوره از پیش تعیین شده در حالت High باقی می ماند و سپس به مقدار نرمال خود باز می گردد. چنین مدارهایی برای کاربردهای زمانبندی مناسب هستند. یک مولتی ویبراتور مونو استابل با استفاده از یک …

توضیحات بیشتر »

ساخت آژیر الکترونیکی با آی سی آپ امپ 741

کاربرد دیگر مولد موج مربعی آژیر الکترونیکی نشان داده شده در شکل زیر می باشد. آپ امپ 741 اول، یک مولتی ویبراتور فرکانس پایین است که خروجی آن تون فرکانس بالای تولید شده توسط مولتی ویبراتور 741 دوم، مدوله می شود. خروجی نهایی تقویت شده و به یک صدای آژیر …

توضیحات بیشتر »

ساخت زنگ 3 تون با استفاده از آپ امپ 741

یک زنگ چند تون، تریپ های بالا و پایین را با تشخیص بین زنگ ها از درب پشتی یا درب جلو ورودی کناری ذخیره می کند. در شکل زیر یک مدار زنگ 3 تون (3 صدای مختلف) با استفاده از آی سی آپ امپ 741 نشان داده شده است. این …

توضیحات بیشتر »

مولد پالس با آی سی آپ امپ 741

یک مولد پالس با محدوده فرکانسی بالا در شکل زیر مشابه با عملکرد مدار مولد پالس مربعی می باشد به جز اینکه مسیرهای شارژ و دشارژ C1 توسط دیودهای D2 و D1 جدا شده اند. بنابراین، C1 از طریق R2 و R1 و D1 شارژ می شود و از طریق D2 …

توضیحات بیشتر »

مولد موج مربعی با آی سی آپ امپ 741

یک مولد موج مربعی با محدوده فرکانسی بالا و با استفاده از یک 741 در شکل زیر نشان داده شده است. این مدار از فیدبک مثبت برای عمل اشمیت تریگر و از فیدبک منفی برای زمان بندی شکل موج بهره می گیرد. فرض می کنیم که مقدار خروجی بالا و …

توضیحات بیشتر »