آخرین نوشته ها

فرستنده _ گیرنده ی مادون قرمز 1

فرستنده_گیرنده ی مادون قرمز با فشار کلید S1 فرستنده، دیود نوری مدار گیرنده روشن خواهد شد که به جای آن می توان یک رله قرار داده و دستگاه را قطع و وصل نمود. در مدار فرستنده،LED1 یک دیود فرستنده ی مادون قرمز است.

توضیحات بیشتر »