فهرست مطالب، آموزش برنامه نویسی میکروکنترلرهای AVR به زبان Basic
خانه / آموزش میکروکنترلرهای AVR / آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC – توابع منطقی و ریاضی

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC – توابع منطقی و ریاضی

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC – توابع منطقی و ریاضی

توابع منطقی و ریاضی نرم افزار Bascom بسیاری از توابع و عملکردهای ریاضی را از جمله انواع توابع مثلثاتی و از انواع عملیات بر روی اعداد اعشاری و صحیح که باعث شده است تا کاربر بتواند به تمامی نیازهای خود دسترسی پیدا کند.

عملگرهای ریاضی

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC – توابع منطقی و ریاضی

عملگرهای منطقی AND – OR – NOT – XOR

DIM A AS BYTE

DIM C AS BYTE

DIM B AS BIT

A=5

C=2

B=0

A=A AND C   , A=0

B=1 XOR B    , B=1

C= A+B         , C=1

 توابع ریاضی

:: تابع کسینوس

Var= COS (X)

کسینوس متغییر X گرفته شده و در متغییر var ریخته می شود.

نکته: var باید از نوع single باشد.

نکته: تمامی توابع مثلثاتی بر حسب رادیان هستند.

:: تابع سینوس

Var = sin (x)

سینوس متغییر x گرفته شده و در متغییر var ریخته می شود.

نکته: var باید از نوع single باشد.

:: تابع تانژانت

Var = tan (x)

تانژانت متغییر x گرفته شده و در متغییر var ریخته می شود.

نکته: var باید از نوع single باشد.

:: تابع sin -1

Var = asin (x)

Sin-1 متغییر x گرفته شده و در متغییر var ریخته می شود.

نکته: var و x باید از نوع single باشد.

:: تابع cos-1

Var = acos (x)

Cos-1 متغییر x گرفته شده و در متغییر var ریخته می شود.

نکته: var و x باید از نوع single باشد.

:: تابع tan-1

Var = atn (x)

Tan-1 متغییر x گرفته شده و در متغییر var ریخته می شود.

نکته : var و x باید از نوع single باشد.

:: تابع کسینوس هایپر بولیک

Var = cosh(x)

کسینوس هایپر بولیک متغییر x گرفته شده و در متغییر var ریخته می شود.

نکته: var و x باید از نوع single باشد.

:: تابع سینوس هایپر بولیک

Var= sinh(x)

سینوس هایپر بولیک متغییر x گرفته شده و در متغییر var ریخته می شود.

نکته: var و x باید از نوع single باشد.

:: تابع تانژانت هایپربولیک

Var= tanh(x)

تانژانت هایپر بولیک متغییر x گرفته شده و در متغییر var ریخته می شود.

نکته: var و x باید از نوع single باشد.

:: تابع tan-1 بر ای 4 قسمت دایره مثلثات

Var= atn2 (x,y)

در هر 4 ناحیه صفحه مثلثات با داشتن x و y یک خط می توان زاویه را نسبت به محور xها بدستا آورد.

نکته: var و y و x باید از نوع single باشد.

:: قدر مطلققدر مطلق متغییر x گرفته شده و در متغییر var قرار می گیرد.

Var= abs(x)

Dim a as integer

Dim b as integer

A= -259

B= abs (a)              ,b=259

End                       , end program

عدد نپرن به توان x رسیده و در متغییر var قرار می گیرد.

E^x

Var= exp(x)

نکته: ممکن است x عددی منفی باشد, پس باید متغییر var از نوع single باشد.

Dim a as byte

Dim b as single

A=2

B=exp(a)         , b= e^2

End                , end program

:: لگاریتم طبیعی

Var= log (x)

لگاریتم طبیعی متغییر x گرفته شده و در متغییر var قرار می گیرد. نکته: var و x از نوع single باشد.

Dim a as single

Dim b as single

A=1.1

B=log(a)       , b=0.095310147

End             , end program

:: لگاریتم بر مبنای

10 Var= log10(x)

لگاریتم مبنای 10 متغییر x گرفته شده و در متغییر var قرار می گیرد.

نکته: var و x از نوع single باشد.

Dim a as single

Dim b as single

A=10

B=log10(a)          ,b=1

End                    ,end program

:: عدد تصادفی

Var= RND(x)

یک عدد تصادفی از 0 تا مقدار مثبت X برنامه تولید کرده و در متغییر VAR قرار می گیرد.

Dim a as integer

Dim b as integer

A=259

B=RND(A)

End       , end program

:: حذف قسمت اعشار

Var= INT(X)

مقدار صحیح متغییر X گرفته شده و در متغییر VAR قرار می گیرد.

DIM A AS SINGLE

DIM B AS BYTE

A= 12.05248

B=INT(A)          , B=12

END=               , END PROGRAM

:: حذف قسمت صحیح

VAR= FRAC(X)

قسمت اعشاری متغییر X گرفته شده و در متغییر VAR قرار می گیرد.

DIM A AS SINGLE

DIM B AS SINGLE

A=15.5896

B=FRAC(A)               ,b=0.5896

End                         ,end program

:: روند کردن

Var= ROUND(X)

متغییر x را روند کرده و در متغییر var قرار می گیرد.

نکته: VAR و X از نوع SINGLE باشد.

DIM A AS SINGLE

DIM B AS SINGLE

A=1.3

B=ROUND(A)        , B=1

A=1.6

B=ROUND(A)        , B=2

A=-1.3

B=ROUND(A)        , B=-1

A=-1.6

B=ROUND(A)         ,B= -2

END                     ,END PROGRAM

:: جذر

Var = SQR(X)

جذر متغییر X گرفته شده و در متغییر VAR قرار می گیرد.

DIM A AS BYTE

DIM B AS INTEGER

A=9

B=SGR(A)        , B=3

END                ,END PROGRAM

:: مقایسه بیتی

VAR= SGN(X)

در صورتی که متغییر 0<X عدد 1 را در متغییر VAR قرار می دهد.

در صورتی که متغییر 0> X عدد -1 را در متغییر VAR قرار می دهد.

در صورتی که متغییر X=0 عدد 0 را در متغییر VAR قرار می دهد.

DIM A AS SINGLE

DIM B AS SINGLE

A=-259

B=SGN(A)     ,B=-1

END             , END PROGRAM

:: توان

VAR= POWER(X1,X2)

متغییر X1 به توان متغییر X2 رسیده و حاصل در متغییر VAR قرار می گیرد.

DIM A AS SINGLE

DIM B AS SINGLE

A=2

B=POWER(A,5)                    ,B=2^5

END                                    , END PROGRAM

 موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

 دسته اصلی : زبان برنامه نویسی BASIC

 نویسنده : فرهاد اکبری

 تاریخ انتشار :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطلب پیشنهادی

ارتباط با حافظه EEPROM داخلی میکروکنترلر AVR

ارتباط با حافظه EEPROM داخلی میکروکنترلر AVR میکروکنترلرهای avr دارای حافظه جانبی در اندازه های …